Dödsbo

Dödsbo

Ett dödsbo är kvarlåtenskapen, dvs tillgångar och skulder, efter en avliden person. Ett dödsbo räknas som en juridisk person.

Dödsbo

Dödsboet existerar fram tills ett arvsskifte har gjorts, och om det finns bara en dödsbodelägare, fram tills bouppteckningen registrerats.
Dödsboet står för alla kostnader för begravning och eventuella utgifter i samband med denna och kan förvaltas av:

  •  Dödsbodelägare, dvs make, sambo, arvingar och universella testamentstagare
  •  En boutredningsman förordnad av domstol
  •  Testamentsexekutor: Testatorn kan i sitt testamente uppge att han vill att att dödsboet skall förvaltas och skiftas av en av honom/henne utsedd person för att undvika tvister hos arvingarna.

Innan en bouppteckning har genomförts så kan endast utgifter som inte kan vänta betalas från dödsboet, dvs begravningskostnader, eventuell hyra som den avlidne hade och dylikt. Dock har efterlevande maka/make och omyndiga barn alltid rätt att få nödvändigt underhåll från dödsboet i tre månaders tid.