Rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter

Hyresgästens rättigheter

Hyresgästen har rätt att, på egen bekostnad, utföra mindre reparationer och förbättringsarbeten. Dessa behöver inte återställas när hyresgästen flyttar under förutsättning att de är fackmannamässigt utförda.

Hyresgästens skyldigheter

Hyresgästen har en vårdplikt vilken innebär att denne skall aktsam om lägenheten och de gemensamma utrymmena. Om lägenheten blir skadad på grund av hyresgästens vårdslöshet eller slarv är han skyldig att ersätta hyresvärden. Hyresgästen är ansvarig för sin familj och gäster. Vid andrahandsuthyrning är förstahandshyresgästen ansvarig gentemot hyresvärden för de skador som uppkommer på grund av vårdslöshet eller slarv från andrahandshyresgästens sida.

Om en skada inträffar i lägenheten är hyresgästen skyldig att underrätta hyresvärden om detta så att hyresvärden kan avhjälpa skadan. Underlåter hyresgästen att meddela hyresvärden så blir hyresgästen ansvarig för de skador som uppkommer på grund av hans underlåtenhet att meddela värden. Om en vattenläcka inträffar utan att hyresgästen är ansvarig för denna kan han likväl få betala för de skador som vattenläckan medför som en konsekvens av underlåtenheten att meddela värden om det inträffade.

Hyresgästen är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Denne får således inte spela musik på hög volym, uppträda olämpligt eller hotfullt mot hyresvärd eller de övriga hyresgästerna.

Som hyresgäst har du rätt att under vissa förutsättningar hyra ut din hyresrätt i andra hand. På Juridiska Dokument kan du ladda ner alla dokument du behöver för att hyra ut din lägenhet i andra hand!