Tjänstebrott

TjänstebrottTjänstebrott är ett brott som innebär att ”krigsman”, vid myndighetsutövning, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra sin uppgift.

”14 § Åsidosätter en krigsman uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vad som åligger honom och är felet av allvarlig natur, skall dömas för tjänstebrott till fängelse i högst två år.
Till ansvar enligt första stycket skall inte dömas, om straff för gärningen är föreskrivet i någon annan bestämmelse i detta kapitel. Lag (1986:645).

15 § För försök, förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja rymning samt för försök, förberedelse eller stämpling till våld eller hot mot förman skall dömas till ansvar enligt 23 kap.
För medverkan till tjänstebrott får dömas endast den som därigenom åsidosatt tjänsteplikt. Lag (1986:645).”
Brottsbalken 21 kap. 14-15 §


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *