Bostadsrätt

Bostadsrätt

En bostadsrätt kan vara en lägenhet, villa, radhus eller ett kedjehus. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans hela fastigheten. Det vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen, och lokaler som exempelvis butiker och garage. När du köper en bostadsrätt så köper du egentligen inte en lägenhet utan en andel i en bostadsrättsförening. Detta ger dig i sin tur en rätt att nyttja en lägenhet i bostadsrättsföreningens fastighet. När en bostadsrätt är ny eller en hyresrätt ombildas till bostadsrätt säljs den av bostadsrättsföreningen. En sådan försäljning är en upplåtelse. Alla försäljningar därefter är överlåtelser med bostadsrättsinnehavaren som säljare. Den vanligaste formen av överlåtelser när det gäller bostadsrätter är köp vilket jag kommer att koncentrera mig på framöver.

Köpa bostadsrätt

Köpeavtal

Köpeavtalet vid köpa av bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknat av säljaren och köparen. Om säljaren är gift eller sambo och bostadsrätten utgör deras stadigvarande bostad så måste även maken eller sambon godkänna försäljningen för att den skall vara gällande. Köpeavtalet måste vara daterat och det skall tydligt framgå vilken lägenhet det gäller samt den överenskomna köpeskillingen. Om något av ovanstående formkrav inte uppfylls så är köpeavtalet ogiltigt. Det krävs dock i så fall att någon av parterna väcker talan om köpeavtalets ogiltighet inom två år från det ingående.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har undersökningsplikt. Denna innebär att säljaren inte kan hållas ansvarig för fel som köparen borde upptäckt vid en noggrann undersökning. Det är därför viktigt att du som köpare ser till att besiktiga lägenheten noga innan köp. Framförallt bör du vara noga med kök och badrum då dessa två rum är de som kostar mest att renovera.

Krav på medlemskap

Du måste vara medlem i den bostadsföreningen som äger fastigheten. Medlemskapet måste du ansöka om omedelbart efter köpet. Om bostadsrättsföreningen inte godkänner din ansökan om medlemskap blir köpet av bostadsrätten ogiltigt. Därför kan det vara en god idé att skaffa ett förhandsbesked från bostadsrättsföreningens styrelse innan köpet genomförs.

Årsvgift

Den sk årsavgiften skall täcka bostadsrättsföreningens drift- och underhållskostnader av fastigheten samt eventuella räntor och amorteringar på föreningens lån. Årsavgiften delas oftast upp så att bostadsrättsinnehavaren betalar en avgift varje månad. Det är förstås viktigt att du betalar denna avgift i tid. Om du drar över förfallodagen med mer än en vecka kan föreningen säga upp din bostadsrätt.

Bostadsrättsinnehavarens rättigheter

En bostadsrättsinnehavare har inflytande över hur föreningen styrs. Det främsta medlet för detta inflytande är rösträtten vad gäller styrelse, revisorer samt övergripande frågor vad gäller bostadsföreningens skötsel. Denna rösträtt utövar bostadsrättsinnehavaren på föreningsstämman då varje bostadsrätt har en röst.

Bostadsrättsinnehavaren har rätt att göra ändringar i lägenheten. Vid större ändringar som att slå ut väggar krävs dock styrelsens medgivande. Om innehavaren av bostadsrätten gör förändringar som kan anses som vanvård kan han åläggas att återställa bostadsrätten till dess ursprungliga skick.

Det yttre underhållet av bostadsföreningens fastighet skall bostadsrättsföreningen stå för. Om föreningen brister i denna underhållsplikt kan bostadsrättshavaren begära reparation och vid allvarliga brister säga upp bostadsrätten.

Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter

Bostadsrättsinnehavaren är förpliktad att svara för underhållet av bostadsrätten. Denna underhållsplikt inkluderar exempelvis tapetsering, målning, underhåll av köksutrustning och badrumsinredning. I stort sett är bostadsrättsinnehavaren skyldig att underhålla allt i lägenheten utom elledningarna och VVS.

Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att ge företrädare för bostadsrättsföreningen tillträde till lägenheten. Om bostadsrättsföreningen förvägras tillträde kan bostadsrätten förverkas.

En bostadsrättsinnehavare måste följa de ordningsregler som bostadsrättsföreningen beslutat om. Givetvis skall han se till att andra bostadsrättsinnehavare störs. Det är i stort samma regler som gäller som i ett hyresförhållande.