Äktenskap

Äktenskap

Äktenskap

Hindersprövning för vigsel

Hindersprövningen är till för att undersöka så att inga hinder för äktenskapet finns. Hindersprövningen har tagit över lysningens juridiska betydelse.

I svensk lag finns följande äktenskapshinder:

 • Ålder – Om du är under 18 år får du inte gifta dig utan tillstånd.
 • Släktskap – Om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
 • Du får inte redan vara gift eller ha en registrerad partner.

Blanketten för hindersprövning fyller ni i gemensamt och lämnar till skatteverket eller skickar in den bevittnad av två personer.
Anmälan om efternamn kan ni skicka in samtidigt som hindersprövningen, den kan även lämnas vid ett senare tillfälle direkt till vigselförrättaren, dock senast i samband med vigselceremonin.

Om det inte finns några hinder för giftermål skickar skatteverket ”Intyg om hindersprövning” och ”Intyg om vigsel”. Hindersprövningsintyget gäller i 4 månader. Dessa intyg ges till vigselförrättaren som underlag till protokoll och vigselbevis. Efter vigseln får paret vigselbevis eller utdrag ur vigselprotokollet. Vigselförrättaren underrättar sedan skatteverket om vigseln.

Anmälan om efternamn

I samband med ansökan om hindersprövning kan ni även anmäla vilket efternamn var och en av er skall bära i äktenskapet. Blankett för namnändring

Makarnas egendom

I äktenskapsbalken står det att gifta makar ska ”bidra till det som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses”. Med personliga behov menas de mest primära behoven, såsom mat, kläder och husrum. Således innebär det att båda är skyldiga till hushållets försörjning.

Individuell äganderätt råder i ett äktenskap vilket innebär att var och en äger och råder över de tillgångar som den tog med sig in i äktenskapet. Man kan således inte sälja den andres egendom utan dennes medgivande. Detsamma gäller parets gemensamma hem och bohag. Det är först vid skilsmässa eller den ene makens dödsfall som giftorätten kommer in i bilden. Giftorätten innebär att makarna vid en skilsmässa eller dödsfall delar lika på samtliga nettotillgångar. Detta helt oavsett vad var och en tagit med sig in i äktenskapet. Undantag finns för enskild egendom vari den andra maken saknar giftorätt.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för makar!

Enskild egendom

En make kan ha enskild egendom. Det är sådan egendom som den andre maken aldrig kan göra anspråk på vid en skilsmässa. Enskild egendom kan förordnas som sådan genom äktenskapsförord, testamente eller gåva.

Äktenskapsförord

Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda egendom. Äktenskapsförord skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Äktenskapsförordet skall lämnas in till tingsrätten för registrering. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det inges till domstolen inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ingavs till domstolen.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett äktenskapsförord!

Äktenskapsskillnad

Ett äktenskap kan upplösas genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) på två olika sätt:

 • Om makarna är överens om att upplösa äktenskapet kan de gemensamt skicka in en ansökan till tingsrätten.
 • Om makarna är oense i frågan kan den som vill upplösa äktenskapet begära äktenskapsskillnad genom att sända en ansökan om stämning till tingsrätten. Om bara den ena maken ansöker om äktenskapsskillnad uppmanar tingsrätten den andra maken att meddela hur denne ställer sig yrkandet om äktenskapsskillnad. Båda makarna kan också kallas till tingsrätten för att personligen lämna besked om sina ståndpunkter vid en muntlig förhandling.

Äktenskapsskillnaden måste föregås av minst 6 månaders betänketid om:

 • båda makarna vill ha betänketid.
 • bara en av makarna vill skiljas.
 • någon av makarna varaktigt bor tillsammans med och har vårdnaden om eget barn under 16 år.

Har makarna levt åtskilda i mer än två år föregås inte äktenskapsskillnaden av någon betänketid. Detta oavsett om det finns barn under 16 år eller om det bara är den ena maken som vill skiljas.

Betänketiden räknas från den dag då den gemensamma ansökan inkom till tingsrätten. Om det var en ensidig ansökan så börjar betänketiden löpa från den dag då den andra maken mottog delgivandet från tingsrätten.

När betänketiden är till ända måste minst en av makarna, inom sex månader, fullfölja ansökan om äktenskapsskillnad med en fullföljdsansökan. Om inte en fullföljdsansökan görs inom sex månader avskriver tingsrätten målet och äktenskapsskillnaden kommer inte till stånd.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner en ansökan om äktenskapsskillnad!

Bodelning vid äktenskapsskillnad

Bodelning blir aktuellt i tre olika situationer:

 • Bodelning under äktenskapet av ekonomiska skäl utan att makarna skiljer sig.
 • Bodelning när en av makarna avlider.
 • Bodelning vid äktenskapsskillnad.
Bodelning under äktenskapet

Det finns många olika skäl till varför makarna vill genomföra en bodelning i ett harmoniskt äktenskap. Nu när arvs- och gåvoskatten är ett minne blott behöver man inte längre göra bodelning för att undvika eller lindra följderna av dessa skattepålagor.

En anledning kan vara att makarna vill bestämma de inbördes ägar-förhållandena så det blir klart vem av dem som äger vad. Ett annat skäl kan vara att man vill utjämna de inbördes egendomsförhållandena. Om ena maken driver näringsverksamhet kan man ”skydda” tillgångar från framtida krav från borgenärer vid en eventuell framtida konkurs. Det kan som du säkert inser finnas en mängd skäl till att bodela under äktenskapet. Olika lösningar med äktenskapsförord gör det möjligt att få till stånd i princip vilka inbördes ägarförhållanden som helst mellan makarna. Det krävs naturligtvis konsensus, dvs att båda makarna vill genomföra bodelningen.

Bodelning vid äktenskapsskillnad

Bodelningen vid skilsmässa genomförs i tre steg:

 1. Först görs en bouppteckning, dvs en förteckning över makarnas samlade tillgångar och skulder vid tidpunkten för skilsmässoansökans inlämnande.
 2. Därefter görs en andelsberäkning vid vilken tillgångarna och skulderna enligt bouppteckningen värderas. Vanligen värderas tillgångarna till sitt marknadsvärde. Från dessa tillgångar frånräknas skulderna.
 3. Slutligen görs en lottläggning varvid de specifika egendomsobjekten fördelas mellan makarna

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för makar!