Arvsordningen

Arvsordningen

Arvsordningen – Ärvdabalken reglerar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person skall fördelas.
Lagen delar in arvtagarna i tre klasser.

Arvsordningen

 

Första arvsklassen

Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes bröstarvingar. Med bröstarvingar menas den avlidnes avkomlingar i rakt nedstigande led, dvs barn, barnbarn osv. Även adopterade barn och inseminerade barn (såvida fadern godkänt konstbefruktningen) omfattas av den första arvsklassen.

Om något av barnen i första ledet är avlidet så ärver i sin tur deras barn laglotten och delar på den. Varje arvsgren får lika stor arvslott.

Fosterbarn och styvbarn har ingen legal arvsrätt. För att dessa skall ärva krävs ett testamente till deras fördel.

Om den avlidne var gift ärver vanligtvis den efterlevande maken hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken inte kan testamentera bort den avlidnes kvarlåtenskap. Men det står däremot den efterlevande maken fritt att disponera och förbruka den avlidnes kvarlåtenskap så länge hon lever.

Särkullbarn ärver före efterlevande make. Avstår de att ta ut sitt arv till förmån för styvföräldern så har de, tillsammans
med makarnas gemensamma barn, rätt till efterarv.

Andra arvsklassen

Arvingarna i den andra arvsklassen har bara rätt till arv om det inte finns någon arvinge i första arvsklassen. I sådant fall ärver i första hand den avlidnes far och mor hälften var. Om någon av föräldrarna inte finns i livet ärver den avlidnes syskon och halvsyskon förälderns del. Är också eventuellt syskon avlidet ärver dennes bröstarvingar arvslotten.

Tredje arvsklassen

Den tredje arvsklassen utgörs av mor- och farföräldrar samt deras barn dvs farbröder, fastrar, morbröder och mostrar till den avlidne. En förutsättning för att dessa skall ärva är att det inte finns bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskonbarn efter den avlidna. Kusiner är dock inte arvsberättigade.

Finns det inga arvingar i någon av de tre arvsklasserna eller något testamente går arvet till den allmänna arvsfonden.

Behöver du beställa ett testamente eller något annat juridiskt dokument så gör du det med fördel på Juridiska Dokument. Alla dokument på Juridiska Dokument är utfärdade av jurist och prissättningen är klart överkomlig. Vill du att en jurist upprättar ditt testamente så rekommenderar vi Thorlund Juristbyrå!