Naturreservat

Naturreservat

Naturreservat – Naturreservat är den vanligaste skyddsformen och det finns över 2 700 naturreservat runt om i landet där det oftast finns regler som inskränker allemansrätten på något sätt.

Reservatet bildas för att det är ett område med stor betydelse för människan, flora, fauna eller är av intresse ur ett geologiskt perspektiv:

  • för att bevara den biologiska mångfalden
  • för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
  • för att människans behov av friluftsliv bör ombesörjas
  • för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
  • för att skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter

Naturreservat kan inrättas av länsstyrelse eller kommun på statlig, kommunal eller enskild mark. Länsstyrelsen är högste förvaltare av naturreservaten oavsett vem som har bildat eller sköter densamma. På Länsstyrelsens uppgift så utövas tillsynen av efterlevnaden av reservatsföreskrifter av en så kallad tillsynsman. Många miljöer är ett resultat av samspel mellan kultur och natur och skötseln bestäms av de mål som satts upp för reservatet. Några exempel på skötsel är bete, slåtter, selektiv avverkning och naturvårdsbränning.

Beroende på syftet med reservatet upprättas regler för såväl markägare som allmänhet. De särskilda regler som gäller för allmänheten kan handla om exempelvis tältning, hundhållning, eldning, ridning och terrängcykling och information om vad som gäller finns på anslagstavlor i anslutning till området. Det brukar också finnas informationsfoldrar, som man kan få från kommunen eller länsstyrelsen. Foldrarna finns oftast också på turistbyråerna. Det brukar även finnas information på respektive kommuns och länsstyrelses hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *