Tillbehör till fastighet

Tillbehör till fastighet – Reglerna om fastighetstillbehör finns i jordabalkens andra kapitel. Alla föremål som hör till fastigheten utan att vara en direkt beståndsdel av själva marken anses vara tillbehör till fastigheten.

I de tre första paragraferna i jordabalkens andra kapitel beskrivs den systematik varigenom vissa föremål anses utgöra tillbehör till fastigheten. Dessa tillbehör indelas i tre kategorier:

1. Allmänna fastighetstillbehör
2. Byggnadstillbehör
3. Industritillbehör

Gemensamt för dessa tre kategorier är att det förutsätts (presumeras) att föremålet utgör tillbehör till fastigheten om ett visst samband finns mellan föremålet och fastigheten. (Under vissa förutsättningar bryts denna presumtion men det skall vi inte behandla nu.)