Industritillbehör

Industritillbehör

Industritillbehör – Jordabalken definierar industritillbehör enligt följande: ”Till fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell verksamhet hör, utöver vad som följer av 1 och 2§§, maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas i verksamheten huvudsakligen på denna. Sådan egendom hör dock inte till fastigheten, om ägaren har avgett förklaring härom och förklaringen är inskriven i fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 24 kap. Fordon, kontorsutrustning och handverktyg hör inte i något fall till fastigheten.”

Av lagtextens hänvisningar till 1 och 2§§, som behandlar allmänna fastighetstillbehör samt byggnadstillbehör, framgår att det bara är föremål som inte är allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör som kan anses vara industritillbehör. På en industrifastighet finns således vanligen såväl allmänna fastighetstillbehör som byggnadstillbehör. Föremål som typiskt sett har med den ”speciella tillverkningen” att göra utgör industritillbehör.