Revidering

Revidering – En revidering är en ändring av en upprättad kontraktshandling.