Garantier och utfästelser - Garanti och utfästelse

Garantier och utfästelser

Garantier och utfästelser – Gränsdragningen mellan garantier och utfästelser vid fastighetsköp är egentligen inte intressant eftersom de leder till samma rättsföljder.

En garanti eller utfästelse från säljaren befriar köparen från undersökningsplikt om det inte finns starka skäl som talar emot detta. Det krävs tämligen preciserade uppgifter från säljarens sida för att en utfästelse skall anses föreligga. Det måste avgöras från fall till fall. Allmänna uttalanden från säljaren brukar normalt inte anses vara utfästelser.