Friskrivning

Friskrivning

Friskrivning – Det är ganska vanligt att säljaren friskriver sig från ansvar vid fel och brister i fastigheten.

Allmänt hållna friskrivningsklausuler av typen ”fastigheten säljs i befintligt skick” godtas inte som en giltig friskrivning. Det är därför viktigt att säljaren preciserar det han vill friskriva sig från. Säljaren kan exempelvis friskriva sig från ansvar för om dräneringen är felaktig. Slutligen kan friskrivningsklausuler avse påföljderna vid fel i fastighet. Säljaren kan alltså friskriva sig från t.ex. nedsättning av köpeskillingen, hävning eller skadestånd om det skulle visa sig att fel i fastighet föreligger.