Makarnas egendom

Makarnas egendom

I äktenskapsbalken står det att gifta makar ska ”bidra till det som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses”. Med personliga behov menas de mest primära behoven, såsom mat, kläder och husrum. Således innebär det att båda är skyldiga till hushållets försörjning.

Individuell äganderätt råder i ett äktenskap vilket innebär att var och en äger och råder över de tillgångar som den tog med sig in i äktenskapet. Man kan således inte sälja den andres egendom utan dennes medgivande. Detsamma gäller parets gemensamma hem och bohag. Det är först vid skilsmässa eller den ene makens dödsfall som giftorätten kommer in i bilden. Giftorätten innebär att makarna vid en skilsmässa eller dödsfall delar lika på samtliga nettotillgångar. Detta helt oavsett vad var och en tagit med sig in i äktenskapet. Undantag finns för enskild egendom vari den andra maken saknar giftorätt.

Enskild egendom

En make kan ha enskild egendom. Det är sådan egendom som den andre maken aldrig kan göra anspråk på vid en skilsmässa. Enskild egendom kan förordnas som sådan genom äktenskapsförord, testamente eller gåva.