Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad – Ett äktenskap kan upplösas genom äktenskapsskillnad (skilsmässa) på två olika sätt:

  • Om makarna är överens om att upplösa äktenskapet kan de gemensamt skicka in en ansökan till tingsrätten.
  • Om makarna är oense i frågan kan den som vill upplösa äktenskapet begära äktenskapsskillnad genom att sända en ansökan om stämning till tingsrätten. Om bara den ena maken ansöker om äktenskapsskillnad uppmanar tingsrätten den andra maken att meddela hur denne ställer sig yrkandet om äktenskapsskillnad. Båda makarna kan också kallas till tingsrätten för att personligen lämna besked om sina ståndpunkter vid en muntlig förhandling.

Om ni bestämt er för att ansöka om äktenskapsskillnad så kan ni enkelt ladda ner alla dokument ni behöver på Juridiska Dokument. Ni kan därefter själva ansöka om äktenskapsskillnad utan att behöva betala dyra advokatarvoden.

Klicka här för att ladda ner en ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!

Äktenskapsskillnaden måste föregås av minst 6 månaders betänketid om:

  • båda makarna vill ha betänketid.
  • bara en av makarna vill skiljas.
  • någon av makarna varaktigt bor tillsammans med och har vårdnaden om eget barn under 16 år.

Har makarna levt åtskilda i mer än två år föregås inte äktenskapsskillnaden av någon betänketid. Detta oavsett om det finns barn under 16 år eller om det bara är den ena maken som vill skiljas.

Betänketiden räknas från den dag då den gemensamma ansökan inkom till tingsrätten. Om det var en ensidig ansökan så börjar betänketiden löpa från den dag då den andra maken mottog delgivandet från tingsrätten.

När betänketiden är till ända måste minst en av makarna, inom sex månader, fullfölja ansökan om äktenskapsskillnad med en fullföljdsansökan. Om inte en fullföljdsansökan görs inom sex månader avskriver tingsrätten målet och äktenskapsskillnaden kommer inte till stånd.

Om ni är överens om att ansöka om äktenskapsskillnad samt tycker lika i frågor om vårdnad, boende och umgänge angående gemensamma barn så kan vi hjälpa er med att upprätta en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Det finns ingen anledning att lägga en massa pengar på höga advokatarvoden om ni är överens om att skiljas.

Ni kan enkelt beställa alla dokument ni behöver för att skiljas på Juridiska Dokument!