Barn

Inledning- Barn

Föräldrabalken reglerar barnets rättigheter. Ett barn har rätt till god omvårdnad och trygghet. Barnet bör få leva under stabila förhållanden och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling.

Barn

Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989. Enligt konventionen ska bland annat barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.

Barnkonventionen

Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. Konventionen innehåller såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar:

  • Förbud mot diskriminering (artikel 2)
  • Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3)
  • Rätten till liv och utveckling (artikel 6)
  • Rätten att få komma till tals (artikel 12)