Allemansrätten

Inledning till allemansrätten

Allemansrätten är något unikt som vi skall vara glada och tacksamma över. Den ger oss friheten att vistas ute i naturen utan detaljerade regler. Begreppet allemansrätt uppstod på 1940-talet då en utredning gjordes för att underlätta för folk i tätorter att komma ut i naturen. Allemansrätten har dock rötter i medeltiden då man hade rätt att valla djur i skogen, plocka bär, svamp och nötter för egen konsumtion osv.

Allemansrätten är naturligtvis en frihet under ansvar. Vi måste visa hänsyn mot omgivningen och vara rädda om andras egendom och ta ansvar för natur och djurliv. Sedan 1994 finns följande inskrivet i Sveriges grundlag: ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Själva lagarna som styr allemansrätten behandlas dock i huvudsak i 2 och 7 kap. miljöbalken eftersom grundlagen inte är en lag som exakt definierar allemansrätten. Detta innebär att det inte alltid går att ge exakta besked om vad som är tillåtet att göra och hur man får röra sig i naturen. Allemansrätten kan tolkas i domstol men rättsfallen som rör detta är få.

Det är inte bara för den enskilde individen utan också för organisationer och turistnäring som allemansrätten finns till. Dessa kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet, även om allemansrätten i grunden enbart gäller för enskilda individer och inte grupper. Det är då viktigt att den som arrangerar organiserade aktiviteter på annans mark skaffar sig nödvändig kunskap om allemansrätten och genomför skydds- och försiktighetsåtgärder för att undvika skador och andra besvär både på person och natur samt att denne samråder med berörd markägare. Det är arrangören som står skadeståndsskyldig om allemansrätten inte följs och aktiviteten åsamkar skador. En organiserad verksamhet som kan förändra eller på något sätt kan skada naturmiljön kräver samråd med länsstyrelsen eller kommunen.

Motiven till att vara ute i naturen har förändrats och antalet utövare av friluftsliv har ökat på senare tid. Vår natur fungerar mer och mer som en arena och det behöver finnas tillräckligt med mark tillgänglig för allmänheten även i framtiden. Naturvårdsverket anser därför att det är viktigt att värna om allemansrätten så att vi alla kan fortsätta att röra oss fritt i naturen.

Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten i orden ”Inte störa – inte förstöra”

Läs i miljöbalken här