Eldning

Eldning

Eldning – Det är vanligtvis tillåtet att göra upp eld under säkra förhållanden.

Det gäller givetvis att välja en lämplig plats för lägerelden. På sommaren råder dock ofta eldningsförbud. Då är all eldning förbjuden även i grillar och eldstäder.

Tänk på att: ”Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld (…) vållar brand eller ofärd (…) döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år.”