Bedrägligt beteende

Bedrägligt beteende – Benämning på ett bedrägeribrott av mindre allvarligt slag.

Brottsbalken 9 kap 2§: 

Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för bedrägligt beteende dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
Begagnar sig någon av husrum, förtäring, transport, tillträde till föreställning eller annat dylikt, som tillhandahålles under förutsättning av kontant betalning, och gör han ej rätt för sig, dömes, vare sig han vilseleder någon eller ej, för bedrägligt beteende. Detta gäller dock icke, om gärningen avser värde, som ej är ringa, och om den i övrigt är sådan som sägs i 1 §. Lag (1976:1139).

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *