Etikettarkiv: andra hand

Hyresrätt

Hyresrätt

Hyresrätt

Hyresrätt – Reglerna om hyra finns i hyreslagen (JB 12 Kap). Hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån. Detta innebär att parterna inte kan träffa avtal som ger hyresgästen en sämre ställning än vad som följer av hyreslagen.

Hyresavtalet

Det finns inga formkrav hyresavtalet. Det kan vara skriftligt eller muntligt. Naturligtvis är alltid ett skriftligt hyresavtal att föredra eftersom det har ett bevisvärde. Ett hyresavtal löper normalt på obestämd tid.

Uppsägning av hyresavtalet

Ett hyresavtal som löper på obestämd tid måste alltid sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresavtal vad gäller bostadslägenhet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar tre månader efter uppsägningen. Om parterna avtalat om kortare uppsägningstid så är hyresgästen inte bunden av detta. Tre månader är den kortast tillåtna uppsägningstiden enligt hyreslagen. Efter uppsägningen så kan dock parterna komma överens om att hyresavtalet skall upphöra tidigare.

Hyran

Hyran skall vara bestämd till ett fast belopp och upptagen i hyresavtalet. Den får således inte vara rörlig. Undantag göres för kostnader för t.ex uppvärmningskostnader om dessa inte ingår i hyran. Normalt är så fallet men som sagt undantag finns.

Det är mycket viktigt att du betalar hyran i tid. Om hyran inte är betald senast en vecka efter förfallodagen kan hyresvärden säga upp hyresavtalet och hyresgästen förlorar sin hyresrätt.

Hyresgästens rättigheter

Hyresgästen har rätt att, på egen bekostnad, utföra mindre reparationer och förbättringsarbeten. Dessa behöver inte återställas när hyresgästen flyttar under förutsättning att de är fackmannamässigt utförda.

Hyresgästens skyldigheter

Hyresgästen har en vårdplikt vilken innebär att denne skall aktsam om lägenheten och de gemensamma utrymmena. Om lägenheten blir skadad på grund av hyresgästens vårdslöshet eller slarv är han skyldig att ersätta hyresvärden. Hyresgästen är ansvarig för sin familj och gäster. Vid andrahandsuthyrning är förstahandshyresgästen ansvarig gentemot hyresvärden för de skador som uppkommer på grund av vårdslöshet eller slarv från andrahandshyresgästens sida.

Om en skada inträffar i lägenheten är hyresgästen skyldig att underrätta hyresvärden om detta så att hyresvärden kan avhjälpa skadan. Underlåter hyresgästen att meddela hyresvärden så blir hyresgästen ansvarig för de skador som uppkommer på grund av hans underlåtenhet att meddela värden. Om en vattenläcka inträffar utan att hyresgästen är ansvarig för denna kan han likväl få betala för de skador som vattenläckan medför som en konsekvens av underlåtenheten att meddela värden om det inträffade.

Hyresgästen är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Denne får således inte spela musik på hög volym, uppträda olämpligt eller hotfullt mot hyresvärd eller de övriga hyresgästerna.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument ni behöver för att hyra ut en hyresrättslägenhet i andra hand!

Läs mer