Etikettarkiv: försäkringar bil

Försäkringar

Försäkringar

Försäkringar

Vad är en försäkring?

En försäkring är egentligen bara ett avtal med ett försäkringsbolag om att bolaget på vissa grunder skall ersätta försäkringstagaren.

Syftet med försäkringar

Grundtanken är att kollektiv ekonomisk samverkan skall ge möjlighet att hjälpa de som drabbas av skada. Alla som betalar in sin premie till försäkringsbolaget bidrar således till att ersätta skador som drabbar ett fåtal försäkrade. Vi försäkrar oss själva och vår egendom av olika skäl. Vissa försäkringar är vi tvungna att ta enligt lag. Ett exempel på detta är att bilen måste vara trafikförsäkrad. Ett annat skäl är att vi vill undvika oväntade kostnader, skydda viss egendom som är oumbärlig för oss eller komplettera det samhälleliga skyddet som vi har i form av en sjukförsäkring eller pensionsförsäkring.

Offentliga försäkringar

I Sverige har vi ett grundskydd i form av socialförsäkring Detta är ett trygghetssystem som samhället skapat genom politiska medel och som betalas med skattemedel och olika avgifter.

Privata försäkringar

Privata försäkringar tecknas med egna medel av privatpersoner och andra juridiska personer. Det finns två huvudtyper av privata försäkringar:

  • Personförsäkringar
  • Skadeförsäkringar

Personförsäkring

Exempel på personförsäkringar är sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkringar och livförsäkring. Det är försäkringar som syftar till att bistå individen vid sjukdom, personskada, ålderdom samt efterlevande i vid dödsfall. Ofta kompletterar man grundtryggheten man har i form av socialförsäkringssystemet med privata sjuk-, olycksfalls- samt pensionsförsäkringar.

Skadeförsäkring

Ibland indelas försäkringar i typerna personförsäkring och sakförsäkring. Detta är dock lite olyckligt eftersom all skadeförsäkring inte sakförsäkring. Exempelvis ansvarsförsäkringen, som ersätter den ekonomiska förlust som den försäkrade kan drabbas av om denne blir skadeståndsskyldig, kan knappast hänföras till sakförsäkringar. Skadeförsäkringar är inriktad på storleken av den skada som kan inträffa. Olika former av skadeförsäkringar ger ekonomisk ersättning vid förluster på grund av stöld, brand, vattenskador, skadeståndsskyldighet m.m.

Vanliga frågor gällande försäkringar

Vilket försäkringsbolag skall jag välja?

Det finns en hel del att tänka på när du skall teckna en försäkring. Du bör absolut jämföra olika försäkringsbolags försäkringslösningar, priser, villkor och självrisk. Det är verkligen inte lätt men det kan vara ett av ditt livs absolut viktigaste beslut. För några år sedan skulle jag teckna en försäkring. Jag begärde att få läsa igenom försäkringsvillkoren innan jag beställde försäkringen. Svaret jag fick var att ”de inte jobbade så”. Det visade sig att det var försäkringsbolagets policy att inte lämna ut försäkringsvillkoren förrän efter försäkringen tecknats. Det är en minst sagt uppseendeväckande ”policy”. De ville alltså att jag skulle ingå ett avtal utan att veta villkoren…

Vad händer om jag betalar in försäkringspremien försent?

Det gäller olika regler om det är första premieinbetalningen eller om det rör sig om inbetalning av en förnyelsepremie. Första premieinbetalningen skall vara betald 14 dagar efter det att försäkringsbolaget skickade premieavin. Om du inte betalar din förnyelsepremie kan försäkringsbolaget säga upp din försäkring. Uppsägningen innebär inte att försäkringen upphöra att gälla omedelbart. Försäkringen fortsätter att gälla under minst 14 dagar efter den dag då försäkringsbolaget skickade uppsägningsunderrättelsen. Om du betalar in försäkringspremien innan dessa 14 dagar är till enda så fortsätter försäkringen att gälla. Slutligen vill jag påpeka att vissa försäkringar t.ex. reseförsäkringar inte börjar gälla förrän premien är inbetald.

Hur mycket kommer jag att få i försäkringsersättning?

Det är försäkringsbolaget som bestämmer hur du skall ersättas. De bedömer om den skadade egendomen skall repareras, ersättas med likvärdig vara eller ersättas kontant. Din skadeersättning baseras på den skadade egendomens skick vid skadetillfället. Om egendomen var ny har du stora möjligheter att få den ersatt till dess nuvärde. Men om egendomen är äldre ersätts du enligt försäkringsvillkorens avskrivningstabeller. För egendomsslag som inte finns upptagen i avskrivningstabellerna görs en bedömning av egendomens marknadsvärde.

Hur många försäkringar kan jag teckna?

Naturligtvis skall du inte teckna fler försäkringar än vad du behöver. Om du har flera olycksfallsförsäkringar kan du få invaliditetsersättning från flera försäkringsbolag. Detta gäller dock inte kostnadsersättningar. Om du exempelvis tecknat flera hemförsäkringar och ditt hus brinner ner, får du likväl bara ersättning från en av dina hemförsäkringar.

Läs mer