Köpeavtal

Köpeavtal

Köpeavtal

Köpeavtal – Vid försäljning av fast egendom är det brukligt att ett köpeavtal består av två köpehandlingar:

  • Köpekontrakt
  • Köpebrev

Köpekontrakt

Fastighetsköpet regleras i Jordabalken som ställer ganska stränga krav på köpekontraktets utformning, sk. formkrav. Om inte köpekontraktet är utformat så att det uppfyller formkraven så är det ogiltigt. För att köpekontraktet skall vara giltigt krävs att det är skriftligt. Ett muntligt avtal eller ett löfte om försäljning är ogiltigt.

Det skriftliga köpekontraktet skall innehålla följande:

  • Uppgift om den fastighet som köpet avser. Lämpligen fastighetens registerbeteckning.
  • Den överenskomna köpeskillingen (priset).
  • En överlåtelseförklaring av vilken det framgår att det rör sig om en försäljning och inte något annat.
  • Säljarens och köparens underskrifter.
  • Samtliga villkor för fastighetsköpets fullbordande. Det vanligaste villkoret som brukar ställas i köpekontraktet är att köparen skall kunna frånträda köpet om denne inte kan få lån till köpeskillingens erläggande.

Om köparen och säljaren vid sidan om köpekontraktet kommer överens om en annan köpeskilling än den som köpekontraktet anger är den överenskommelsen ogiltig. Köpeskillingen som angetts i köpekontraktet gäller alltid.

Köpebrev

Köpebrevets huvudsakliga funktion är att utgöra ett kvitto på betalningen. Fastighetsköpet är definitivt och säljaren kan inte efter köpebrevets utfärdande häva köpet p.g.a. betalningsdröjsmål. Om fastighetsköpet villkorats i köpekontraktet måste dessa krav vara uppfyllda innan köpebrevet upprättas. Köpebrevet har dock ingen inverkan på köparens rätt att häva köpet vid fel i fastighet m.m.

Lagfart

Köparen av fastigheten är skyldig att inom 3 månader söka lagfart. Lagfarten innebär att äganderätten till fastigheten förs in i fastighetsregistret. Vid ansökan prövas om köpet uppfyller de formella krav som ställs. Vid formella fel kan ansökan avslås. Om köpet är beroende av villkor eller särskilda tillstånd kan en vilande lagfart utfärdas i väntan på att alla förutsättningar för full lagfart uppfylls.