Hyra vid andrahandsuthyrning

Hyra vid andrahandsuthyrning

Hyra vid andrahandsuthyrning – När en förstahandshyresgäst hyr ut sin lägenhet i andra hand gäller hyreslagens hyressättningsregler för hyreslägenheter. Detta innebär i korthet att hyran ska vara skälig och att den inte är skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter med likvärdigt bruksvärde.

En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde den har ur hyresgästens synvinkel. Med likvärdiga lägenheter menas i första hand lägenheter vars hyra har bestämts genom förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen.

Hyressättningsreglerna regleras i 55§ hyreslagen:

”55 § Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek, ska hyran fastställas till skäligt belopp. Hyran är härvid inte att anse som skälig, om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga.
Vid prövning enligt första stycket ska främst beaktas sådan hyra för lägenheter som har bestämts i förhandlingsöverenskommelser enligt hyresförhandlingslagen (1978:304). Om en jämförelse inte kan ske med lägenheter på orten, får i stället beaktas hyran för lägenheter på en annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt likartade förhållanden på hyresmarknaden.
Vid en prövning enligt första stycket får den hyra för en lägenhet som ska anses som skälig enligt 55 c § inte beaktas.
Vid en prövning enligt första stycket ska även 55 a–55 c §§ iakttas.
Om den hyra som är att anse som skälig vid en prövning enligt första stycket är väsentligt högre än den tidigare hyran i hyresförhållandet, ska hyresnämnden, om hyresgästen begär det och inte särskilda skäl talar emot det, bestämma att hyra ska betalas med lägre belopp under en skälig tid. Detta gäller inte om hyran bestäms enligt 55 c §.”

Om du skall hyra ut din hyresrättslägenhet är det troligt att din månadshyra motsvarar bruksvärdet och att du således inte har rätt att ta ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst.

Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad har du rätt att lägga på 10-15 procent på andrahandshyran. Även kostnader såsom exempelvis internet, el, tv, parkeringsplats och andra liknande faktiska kostnader kan läggas på andrahandshyran.

Om en andrahandshyresgäst har betalat en oskälig hyra har denne rätt att få tillbaka vad han eller hon har betalat för mycket. Andrahandshyresgästen har också rätt att få hyran sänkt för den fortsatta uthyrningen. Andrahandshyresgästen kan vända sig till hyresnämnden och begära att få tillbaka den del av hyran som är oskälig upp till ett år bakåt i tiden.