Svikande av försvarsplikt

Svikande av försvarspliktSvikande av försvarsplikt är ett högmålsbrott som innebär att någon undandrar sig tjänstgöringsskyldighet vid försvaret genom självstympning m.m.
”Om någon genom stympning eller annorledes, för längre eller kortare tid, gör sig oduglig till tjänstgöring, som det ålegat honom att fullgöra vid krigsmakten eller eljest för rikets försvar, eller genom att föregiva sjukdom eller medelst annat vilseledande undandrager sig sådan tjänstgöringsskyldighet, dömes för svikande av försvarsplikt till böter eller fängelse i högst två år eller, om riket var i krig, till böter eller fängelse i högst fyra år.”
Brottsbalken 18 kap 6 §


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *