Hyresrätt

Hyresrätt

Hyresrätt – Reglerna om hyra finns i hyreslagen (JB 12 Kap). Hyreslagen är tvingande till hyresgästens förmån. Detta innebär att parterna inte kan träffa avtal som ger hyresgästen en sämre ställning än vad som följer av hyreslagen.

Hyresrätt

Hyresavtalet

Det finns inga formkrav hyresavtalet. Det kan vara skriftligt eller muntligt. Naturligtvis är alltid ett skriftligt hyresavtal att föredra eftersom det har ett bevisvärde. Ett hyresavtal löper normalt på obestämd tid.

Uppsägning av hyresavtalet

Ett hyresavtal som löper på obestämd tid måste alltid sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresavtal vad gäller bostadslägenhet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar tre månader efter uppsägningen. Om parterna avtalat om kortare uppsägningstid så är hyresgästen inte bunden av detta. Tre månader är den kortast tillåtna uppsägningstiden enligt hyreslagen. Efter uppsägningen så kan dock parterna komma överens om att hyresavtalet skall upphöra tidigare.

Hyran

Hyran skall vara bestämd till ett fast belopp och upptagen i hyresavtalet. Den får således inte vara rörlig. Undantag göres för kostnader för t.ex uppvärmningskostnader om dessa inte ingår i hyran. Normalt är så fallet men som sagt undantag finns.

Det är mycket viktigt att du betalar hyran i tid. Om hyran inte är betald senast en vecka efter förfallodagen kan hyresvärden säga upp hyresavtalet och du kan förlora din hyresrätt.