Allmänna fastighetstillbehör

Allmänna fastighetstillbehör

Allmänna fastighetstillbehör finns i princip endast direkt på fastigheten eller under markytan inom fastigheten. Endast undantagsvis kan ett föremål utanför fastigheten utgöra tillbehör.

En förutsättning för att det skall vara frågan om allmänna fastighetstillbehör är att föremålen är till för stadigvarande bruk. Rekvisitet ”för stadigvarande bruk” syftar på fastighetsägarens avsikt när föremålet tillfördes fastigheten. Om avsikten var att föremålet skulle förbli på fastigheten för permanent bruk så är rekvisitet uppfyllt.

Exempel på allmänna fastighetstillbehör är byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som tillförts fastigheten för stadigvarande bruk. Även på rot stående träd och andra växter samt naturligt gödsel är allmänna fastighetstillbehör.