Klander av testamente

Klander av testamente

Klander av testamente – Det är endast arvingar som kan väcka klander mot ett testamente, inte testamentstagare.

Klander av testamente

Detta måste göras inom sex månader från det att delgivning av testamentet skett om klandertalan görs på grund av att:
• Man anser att testatorn inte var behörig att upprätta ett testamente.
• Man anser att formkraven för ett lagligt upprättat testamente inte var följda.
• Man kan påvisa att testatorn var psykiskt störd vid upprättandet av testamentet.
• Man anser att testamentet är upprättat under tvång
• Testatorn har blivit lurad att upprätta testamentet
• Testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning har utnyttjats och missbrukats.
• Någon har svikligen förlett testatorn att upprätta testamentet
• Testatorn har upprättat testamentet efter att ha missuppfattat något som varit bestämmande för honom att göra detta.

I övriga fall gäller inte sexmånadersregeln.

När testamentet delges arvingarna bör man, om man anser att det är felaktigt, vara noga med att inte skriva under att man godkänner det utan att man har tagit del av det, annars förlorar man sin rätt att klandra testamentet.